Natale a Menterrune - Monteroduni

Monteroduni
Linea
MONTERODUNI TRA ANTICHITÀ SAPORI E CULTURA
Monteroduni
Vai ai contenuti
Natale a Menterrune

Che faréia a sctu paiése
re scte iuòrne!...
Aria re fèscta grossa
Siént’ attuòrne.
Ru core te c’ allària
E scaccia ogne male:
quéscta, nen c’è dùbbie,
è ària re Natàle.

E’ la fescta quéscta
Re tutte re Cresctiàne;
chi scta fore
l’aspètta ‘n anne sane.
Re paiesàne nuòsctre
Fore ‘n ce v0’ remané nesciùne:
tutte vuònne passà Natale
a Menterrùne.

Ra la Svìzzera suò già ‘rrevate
e suò cuntiénte,
ggìrene pe’ le case
a salutà amìce e pariénte.
Suo’ cuntiénte ca ne poche r’ affiétte,
ch’ è la cosa che cchiù vale,
sule a ru paoése sì ru tròvene
‘ste iuòrne re Natàle.

“ Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”
Quéscte ru pruvérbie ce cunzìglia.
E perciò Natale è biéglie a Menterrùne
Ca séme tutte ‘na famìglia.

Rénte alle putéche,
tutte ‘llumenàte,
giucàttule, lucétte e pupazziéglie
sctann’ affelaràte,
E può …cascétte re lequòre…
E musctacciòle.. e terrùne …
Ciòffe, roccocò,
scavuratélle e panettùne.
Pe’ nen la fa longa,
ce scta ogne ben de Die
Se vuo’, te puo’ fa passà
Tutte re vulìe.

Che runce e petatòre 'mmane
ra le Palatìne
ruòsse e peccerìglìe càlene suràte
e càreche re pine.
A chiglie nen re 'mporta
s' a la natùra fanne male,
re 'mporta sule
re fa gl' albere re Natale.

Ma se ne poche fanne male
a la natùra,
Gesù Bambine re perdòna,
è cosa secùra.
Re perdòna, scì,
ca sotte a chigl' alberiéglie
ce m ìttene re reiàle
pure pe' re puveriéglìe.

Ra Scàpule suò ggià 'rrevàte
re sampugnàre
e vanne 'n gìre facenne le Nevère
a tutte care
'nnanze a re presèpie
apparecchiàte bbiéglie bbiéglie
che pasctùre e pecurèlle,
ré mage, vuòve e aseniéglie.


Che gioia reveré le sctrare
tutte 'ngherlandàte
che zacarèlle re sctagnòla
e sciùre profumàte! ....
La séra com' è bbella la chiazza
tutta revesctùta
che pallùcce culuràte
che fann' appìccia e sctùta! …
Quanta ggènte
dovùnche tu te truòve! ...
Quanta lavuratùre che le scarpe fine
e ru vesctìte nuòve! …

Ra ogne casa sìénte 'n addòre
delecàte , saperìte :
'n addòre sctuzzecànte
che fa menì apputìte ;
'n addòre pe I le rue
e addò te puòrte puòrte :
è 'n addòre màgeche
. che resùsceta re muòrte .
Pe' 'nduvenà sct' addòre
'n ce vuonne zencarèlle :
se r’ addòre è accuscì bbuòne
è addòre re scurpèlle .

La veggìlia, re vuagliùne,
'mpepìérne 'na iurnàta sana,
aspèttene la séra,
quande sona a làura la campàna,
p' appeccià ru sctùcce
e reschiarà la via,
quélla notte scura,
a Giusèppe e alla sposa sé, Maria.
E pure dduie ciàcchere
pesànte e sctaggiunàte
ra tanta tiémpe rénte
sctanne preparàte,
Sctanne prònte pe' r' appeccià
rént' a ru cacciafùme
pe' f' arrevà lu calle a Gesù
e pe' re fa lume.
Pe' fa lume a ru Salvatore
che a mesanotte nasce,
rént' a la capànna frédda,
zénza fuòche e zénza fasce.

Acchiù notte,
roppe fatte ru cenòne
che spachiétte che glI alìce,
baccalà arracanàte e capetòne,
tutte quante,
a frotte a frotte,
cùrrene alla chiésa
pe' la Messa re mesanotte.
Tutte suò cuntiénte e
vuònn' assiscte ra vucìne
alla menùta 'ncopp' a seta' terra
re Gesù Bambìne,

La matìna re la fèscta,
'mmiése a ru fume re le bott' a mure,
tutte ce sctrìgnene la mane
e ce ranne gl' augùre:
augùre re seta che la salute
sèmpe bbuòne
e re campà 'ncopp' a seta terra
zénza cchiù tenziòne.

Rént' a le case, 'nzunnulìte
e tutte sctràcche,
mentre fore scòppiene
re trìc-tràcche,
le fémmene prepàrene pe pranze,
come vo' la tradeziòne,
tagliulìne che l' ova fatt' a mane,
sctrùfele e ru cappòne.

Re vuagliùne
durante chìscte iuòrne re vacànza
iòchene alla tòmbula
e ce deviértene abbasctànza,
ma ru iuòrne re Natale
sùle allòra tròvene rèquie
quande cùrrene alla chiésa
a vesetà ru presèpie.

Allòche, vuardànne quìglle vesìne
che pàre recamàte,
ammupìte,
rèsctene 'ncantàte.
E ce sònnene ca pazzéiene
e appìccene re pazzeiariéglie
ca vuònne fa devertì
ru Bam beniéglie.

E può re pare ca,
remenànne pe' l'aria tutt' e dduie le mane,
arrìva tuttt’ allarmàte
e sùppleca ru sacresctàne:
" Ma che facéte? ... Ru Bambenléglie rormel
N' alluccàte! …
Nen facéte cummèdia! …
Ru sbegliàte!...
Quìglie è peccerìglie!...
Nen ve le seurdàte! ...
Te' ancòra gl' uòcchie chiuse! ...
A mesanòtte è nate! ...
E' peccerìglie! ...
Nen capìsce la pazzia! ...
Mannàtere nu vasce
e iat' a pazzeià a 'n ata via! … "

" Nen r' adduseràte! ...
Me piace re seta che vu 'n cumpagnìa,
menétem' a truvà ogne iuòrne
fine alla Bufanìa.
Ve so menut' a métte
rénte alla mènte e ru core,
mo che séte peccerìglìe,
unesctà, respètte e amòre,
Se de respettà 'ste tre cose
sé te capàce
la vita la passàte cuntiénte
e sèmpe 'mpace ''.
Ce sbéglia e accuscì rice Gesù
che nu surrìse
e…’nnanz’ a gl’ uòcchie appàre…
ru Paravìse.

© 2010 - 2021  Monteroduni tra Antichità Sapori e Cultura
Attività e dintorni
Artisti
Poesie e Tradizioni di un Paese

MONTERODUNI

Torna ai contenuti