Monteroduni
Linea
MONTERODUNI TRA ANTICHITÀ SAPORI E CULTURA
Monteroduni
Vai ai contenuti

Tradizioni di un Paese

Tradizioni di Monteroduni
Le Tradizioni cosa sono
Le  tradizioni sono quegli aspetti della nostra cultura che ci vengono  tramandati dalle generazioni precedenti e che a nostra volta  tramandiamo a quelle future.
Le tradizioni presentano molti punti di  continuità con il passato, i costumi di una certa regione o nazione, la cucina specifica di un certo luogo, i rituali e i balli di un certo popolo, dalla tradizione nascono danze, canti, ambienti, costumi, cibi, musiche, gesti e tante altre creazioni che difficilmente saranno uguali in altre regioni, nazioni e continenti: magari elementi simili, ma mai identici.

Eccone alcune del nostro Paese:
Natale a Menterrune

Che faréia a sctu paiése
re scte iuòrne!...
Aria re fèscta grossa
Siént’ attuòrne.
Ru core te c’ allària
E scaccia ogne male:
quéscta, nen c’è dùbbie,
è ària re Natàle.

E’ la fescta quéscta
Re tutte re Cresctiàne;
chi scta fore
l’aspètta ‘n anne sane.
Re paiesàne nuòsctre
Fore ‘n ce v0’ remané nesciùne:
tutte vuònne passà Natale
a Menterrùne.

Ra la Svìzzera suò già ‘rrevate
e suò cuntiénte,
ggìrene pe’ le case
a salutà amìce e pariénte.
Suo’ cuntiénte ca ne poche r’ affiétte,
ch’ è la cosa che cchiù vale,
sule a ru paoése sì ru tròvene
‘ste iuòrne re Natàle.

“ Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”
Quéscte ru pruvérbie ce cunzìglia.
E perciò Natale è biéglie a Menterrùne
Ca séme tutte ‘na famìglia.

Rénte alle putéche,
tutte ‘llumenàte,
giucàttule, lucétte e pupazziéglie
sctann’ affelaràte,
E può …cascétte re lequòre…
E musctacciòle.. e terrùne …
Ciòffe, roccocò,
scavuratélle e panettùne.
Pe’ nen la fa longa,
ce scta ogne ben de Die
Se vuo’, te puo’ fa passà
Tutte re vulìe.

Che runce e petatòre 'mmane
ra le Palatìne
ruòsse e peccerìglìe càlene suràte
e càreche re pine.
A chiglie nen re 'mporta
s' a la natùra fanne male,
re 'mporta sule
re fa gl' albere re Natale.

Ma se ne poche fanne male
a la natùra,
Gesù Bambine re perdòna,
è cosa secùra.
Re perdòna, scì,
ca sotte a chigl' alberiéglie
ce m ìttene re reiàle
pure pe' re puveriéglìe.

Ra Scàpule suò ggià 'rrevàte
re sampugnàre
e vanne 'n gìre facenne le Nevère
a tutte care
'nnanze a re presèpie
apparecchiàte bbiéglie bbiéglie
che pasctùre e pecurèlle,
ré mage, vuòve e aseniéglie.


Che gioia reveré le sctrare
tutte 'ngherlandàte
che zacarèlle re sctagnòla
e sciùre profumàte! ....
La séra com' è bbella la chiazza
tutta revesctùta
che pallùcce culuràte
che fann' appìccia e sctùta! …
Quanta ggènte
dovùnche tu te truòve! ...
Quanta lavuratùre che le scarpe fine
e ru vesctìte nuòve! …

Ra ogne casa sìénte 'n addòre
delecàte , saperìte :
'n addòre sctuzzecànte
che fa menì apputìte ;
'n addòre pe I le rue
e addò te puòrte puòrte :
è 'n addòre màgeche
. che resùsceta re muòrte .
Pe' 'nduvenà sct' addòre
'n ce vuonne zencarèlle :
se r’ addòre è accuscì bbuòne
è addòre re scurpèlle .

La veggìlia, re vuagliùne,
'mpepìérne 'na iurnàta sana,
aspèttene la séra,
quande sona a làura la campàna,
p' appeccià ru sctùcce
e reschiarà la via,
quélla notte scura,
a Giusèppe e alla sposa sé, Maria.

E pure dduie ciàcchere
pesànte e sctaggiunàte
ra tanta tiémpe rénte
sctanne preparàte,
Sctanne prònte pe' r' appeccià
rént' a ru cacciafùme
pe' f' arrevà lu calle a Gesù
e pe' re fa lume.
Pe' fa lume a ru Salvatore
che a mesanotte nasce,
rént' a la capànna frédda,
zénza fuòche e zénza fasce.

Acchiù notte,
roppe fatte ru cenòne
che spachiétte che glI alìce,
baccalà arracanàte e capetòne,
tutte quante,
a frotte a frotte,
cùrrene alla chiésa
pe' la Messa re mesanotte.
Tutte suò cuntiénte e
vuònn' assiscte ra vucìne
alla menùta 'ncopp' a seta' terra
re Gesù Bambìne,

La matìna re la fèscta,
'mmiése a ru fume re le bott' a mure,
tutte ce sctrìgnene la mane
e ce ranne gl' augùre:
augùre re seta che la salute
sèmpe bbuòne
e re campà 'ncopp' a seta terra
zénza cchiù tenziòne.

Rént' a le case, 'nzunnulìte
e tutte sctràcche,
mentre fore scòppiene
re trìc-tràcche,
le fémmene prepàrene pe pranze,
come vo' la tradeziòne,
tagliulìne che l' ova fatt' a mane,
sctrùfele e ru cappòne.

Re vuagliùne
durante chìscte iuòrne re vacànza
iòchene alla tòmbula
e ce deviértene abbasctànza,
ma ru iuòrne re Natale
sùle allòra tròvene rèquie
quande cùrrene alla chiésa
a vesetà ru presèpie.

Allòche, vuardànne quìglle vesìne
che pàre recamàte,
ammupìte,
rèsctene 'ncantàte.
E ce sònnene ca pazzéiene
e appìccene re pazzeiariéglie
ca vuònne fa devertì
ru Bam beniéglie.

E può re pare ca,
remenànne pe' l'aria tutt' e dduie le mane,
arrìva tuttt’ allarmàte
e sùppleca ru sacresctàne:
" Ma che facéte? ... Ru Bambenléglie rormel
N' alluccàte! …
Nen facéte cummèdia! …
Ru sbegliàte!...
Quìglie è peccerìglie!...
Nen ve le seurdàte! ...
Te' ancòra gl' uòcchie chiuse! ...
A mesanòtte è nate! ...
E' peccerìglie! ...
Nen capìsce la pazzia! ...
Mannàtere nu vasce
e iat' a pazzeià a 'n ata via! … "

" Nen r' adduseràte! ...
Me piace re seta che vu 'n cumpagnìa,
menétem' a truvà ogne iuòrne
fine alla Bufanìa.
Ve so menut' a métte
rénte alla mènte e ru core,
mo che séte peccerìglìe,
unesctà, respètte e amòre,
Se de respettà 'ste tre cose
sé te capàce
la vita la passàte cuntiénte
e sèmpe 'mpace ''.
Ce sbéglia e accuscì rice Gesù
che nu surrìse
e…’nnanz’ a gl’ uòcchie appàre…
ru Paravìse.

Domenico Ciocca

Me vulésse ‘nzurà

Me vulésse ‘nzurà.
Tatiglie, quande recevètte gl'ordene de passà a quigl'ate munne,
me chiamàtte e me recètte: "Lasse a te Camperetùnne.
Ru lasse a te ca me scta rénte a ru core;
Ru lasse a te ca è 'na meniéra d'ore.

Pe ' ' na vita sana m'ha rate ra campà,
te raccumànde… nen r'abbandunà “.
Può me vasciatte e me benerecètte,
cacciàtte ‘nu suspire… ‘na làcrema e… ce ne jètte.

Pòvere tatiglie… la vita che brutta frecatùra !...
'na vera béffa!... Traremiénte adderettùra!...
Tu, certe, tatlglie care, te ne jéscte desperàte
ca lassàve Camperetùnne tant ‘amate .

I' tenéva quinec’anne quande me lassascte,
e Camperetùnne nen r'abbandunàve : me le raccumandàscte.
So fatecàte fin'a notte, sénza cuntà l'ore, me so iavuzàte all'alba la matina,
come facive tu, come vo’ la vita cuntadina.

Se menisce mo, tatiglie mie, ra quigl'ate munne
verisce com'è cagnate Carnperetùnne!...
meniéra d'ore me ru lassascte allora,
mo è meniéra d'ore acchiussia 'ncora.
A poche a poche ce suo' allareiate re cunfine
che tanta terr‘attuòrne vennùte da re vucine
Mo tuòrne tuòrne è tutte recentàte:
mure sotte e 'ncoppa file spenate.

A 'n angule ce scta la sctalla che la cuncemaia, può ru magazzine
e,' mmiése,’nu puzze r 'acqua fresca sernpe chine.
‘N cime a ru colle, addò ce sctéva ru pagliàre, ‘nu velline
ben ‘arredàte
che ‘nnanze tanta sciùre e 'nu melecanàte.

Ne poche acchiù cabbàlle,'mbacc’a sole e 'mbacc’a viénte,
l a vigna e 'nu fruttéte… e cescte a ciént'a ciénte
r’uva roce gghianca e nera che t’accòncia ru palàte,
e pera …, e pèrzeche…, e ceràscia sucòse e profumàte.

Verisce rént' a gl'uòrte la verduma che ce scta!...
tenera,vuleiòsa,re prima qualetà!..
Checùcce, mulegnàme, fasciuriéglie a ràscia;
fenuòcchie, cappùcce , iacce,’nzalàta a fàscia.

Le vacche alla magnatòra ne suo' vinte:rosce, gghianche , pezzate,
e rénte a ru caglienàte vicche pàpere e cagline sctann ’ammasciunàte.
Re cuniglie?.. Ne saranne ciénte… forse duieciénte…
Chi re conta cchiù?...
Chiglie nen canùscene re ' mbruòglie che facéme nu…

R’attrézze che me lassascte rént ' a ru pagliàre
('na recina ‘n tutte ,mica ‘nu megliàre):
dduje zappe a cure re vove, 'n arate re legname
che ru juve e le cuvélle , tutte fatte a mane,
tre forche, ‘nu sctruncatùre,dduje vanghe e ‘nu bbrejente
sctévene tutte abbandunàte ca nen servévene cchiù a niente.

Se receva de re vusà a ‘n operaie, quiglie me facéva: "Marameo".
E i’ ,perciò,zénza perde tiémpe, re so purtàte a ru musèo.
Pe' fatecà la terra vvuòglie ha ra scta meccanezzàte
se no te schiàtte ‘n cuòrpe e piérde sule le jurnàte .

E i ' re màchene ne so accattàte 'n quantetà
pe' zappà, pe ' mogne e pe' jarà;
pe' mète, pe' recoglie e p'abballà lu sciéne;
pe’ carejà, p'arramà la vigna e pe ' taglià le léne.

Che r’attrézze re 'na vota te reteràve la séra scderrenàte
e a sessant'anne sive bell'e frccàte.
Re jénere e le nore teverévene vavùse, chiecàte c tutte canùte
e sùbbete recévene : "Quand'è che ce vo' schiattà sctu viecchie
‘nzalanùte?...

Mo gl 'uòmene,a vuttant’anne,suo' dritte com' a ‘nu fuse
e le fàbbreche re basctùne hanne tutte chiuse.
Guidene le màchene, fanne pure cacche lavore,
partécepene alle maratòne e… fanne ancora l'amore.

Se tu menisce e verisce sctu ben de Die,
secure me recisce: "Si pròpia .f'urtunàte , nepòte mie!...
Tatiglie care, te sbaglie, nen sonche furtunàte, no, nen è lu vère:
tenche tutte quéscte, ma… me manca la muglière.

E isse: " Si ricche, si bbiéglie , tié ' salute e tié' vertù ,
Se nen tié' muglière, quéscte le vuo ' tu!...".
Tati, a tanta fémmene so fatta la propòscta… Ciénte ne so prejate.
Purtròppe, fin'a mo, nesciùna m'ha ‘ccettàte.

‘Na vota ce recéva : "Se te spuse ' ‘nu cuntadine, pane zénza fine "
Vuuòglie ce rice :"E' meglie addejune che spusà ' nu cuntadine ",
Me ricene ca so' ruzze e me desprèzzene; me chiàmene "cafòne ",
preferiscene ‘nu monnachiàzza,pure s'è 'nu cetròne.

Se vaglie rént'a ‘n ufficie ca me serve ‘nu documènte
me sente rice sùbbete : "Vatténne,n' è quiscte ru mumènte!...
Sctonche ' ndaffaràte… Affàccete dumàne!...
Ma,può,suo’ sule chiàcchiere: ce vuonne settemàne.

Pe' quésse cuntadine vvuòglie poche ce ne sctanne
e re cchiù ggiùne tienn' attuòrn'a cenquant’anne.
E' accusci pe ' mo, ma… suò ancora sciùre e rose.
Nen ce remàne cchiù nesciùne, se nen càgnene le cose.

Però, che schife!… A che munne sém’arrevàte ! …
Ce desprèzza ru lavore ra sempe acchiù onoràte! …
E' légge re natura che gl'ome c'ha ra spusà.
Pecché s'è cuntadine ce te’ ra renunzià ?...


'N amiche ch' ha sctureiate me recètte: "Usa un poco di cervello.
Se vuoi trovare moglie devi andare a Portobello ".
E i ' nen me le so fatte rice dduie vote e… a Portobbello ce so'jute.
Diéce fémmene so truvàte , ma… tutte prosctetùte.

Quelle a Camperetùnne nen ce vulévene meni pe' m' aiutà a zappà ,
ma pe' me fa quatte muine e pe'ce ru fa sctrumentà.
E mene male ca me ne so addunàte !...
Se no me retruvava curnùte e pure mazzejàte.

Accusci,so' arrevate a quarant'anne, età avanzàta,
e sule ' na speranza m'é resctàta :
re truvà mugliére, fusse pure ‘u mandònga,
com'hanne fatte ciért' amice….., a Vallelonga.

Se tu nen te murive, mannaggia la mesèria,
se i' nen la pegliàva la cosa accusci seria,
mo nen me succeréva che nen me pozze ' nzurà.
Tati,re me lassà Camperetùnne chi te le féce fa?...

Domenico Ciocca

Le scurpèlle

A Natale a Menterrùne ce scta ‘na tradeziòne
che dura ra mill’anne, zénza ‘nterruzione.
E’ ‘na tradeziòne pe’ nu tra le cchiù bbelle:
rént’a ogne casa ce fanne le scurpèlle.
Ru zzirre è già chine e addòra re vuliva,
passata la Cuncetta, Natale fiènne, fiènne arriva.
E pure le léna suo’ pronte a pacchetelle,
pe’ l’ària già ce sènte r’addòre re scrurpèlle!

“Pozza resòrie, Sante Martìne”!
“Pozza resòrie” rice mammarella
e benerice la pasta rente a la mesella.
“Crésce, ... crésce”! Alluccca na vagliuncela.
“Crésce, ... crésce a viscta r’uòcchie.”
“Mena mo’, nen re fa re maluòcchie”!
“La pascta è remenùta!” Sentenzia mammarella.
E cuntenta l’accaleca che ru rite,
rént’a nu lenzuòre ch’addòra re pulìte.

Tata attizza, ‘nfarìna mammarèlla,
l’uòglie già frìe rént’a la tièlla.
Com’a serpùcce ‘ncopp’a ru tavurìglie
mamma l’allòlla, le frìe tatìglie.
Zia le ‘mbila e cumenza la fescta,
le scola, le ‘uarda, e ne riegne na cescta.
Re vuagliùne c’azzécchene chiàne chiàne,
zompene cuntiente e vàttene le mane.
Rice la zia, mèntre la piglia…
“’Uardàte quéscta:... a ‘na trumbétta assumìglia!”
“A me ... a me - respònne Giuliétta -
ca mo me la sòne, scta bella trumbetta!”

“E ‘uarda quéscte dduie, atturcenàte a cor’a core,
… pàrene dduie serpùcce che fanne all’amòre!”
A me ... a me - respònne Pinùcce -
ca mo l’acconce ie scte bbelle serpùcce!...”
“Che bbèlla quést’ata …
me pare ‘na stella cumèta!
“Me serve pe’ ru presèpie - responne Mariànna -
quèscta la métte ‘ncopp’a la capànna!”
“Ohi mamma, ohi mamma, ... ‘uarda quella.”
“Meracule, meracule, … pare na pecurella.”
“Chiù belle re quescta nen ne puonne menì chiù!”
“…E allora la repunnéme pe’ Bambine Gesù!”
“ Che festa! ... Che gioia! ... Che tutte ru core!
... Benericela! ... Accettala! O Salvatòre!”

Suò fatte re pascta sencèra e genuìna,
pascta re sciòre re rane sulìna.
Suò fatte re pascta che sa re suròre,
pascta benerétta da nostro Signore.
Suò profumàte! ... Suò cruccarèlle!
Magnàte, vuagliù, scte bbelle scurpèlle!
Come suò calle! ... Come suò bbone!
Magnàte, vuagliù, nen sctann’a raziòne.
Verìsce rènt’all’arca quante ce ne sctanne:
ce ne sctanne pe’ tutte, fine a Caperànne!
Longhe, corte, derìtte, a turceniéglie
… ce ne sctanne pure pe’ re puveriéglie.

A Menterrùne vale sempe scta tradeziòne bbella:
pe’ nu nen è Natale sénza ‘na scurpèlla.

Domenico Ciocca

Scurpelle© 2010 - 2024  Monteroduni tra Antichità Sapori e Cultura
Attività e dintorni
Artisti
Poesie e Tradizioni di un Paese

MONTERODUNI

Torna ai contenuti